A Month in the Country

the life of the holidayers
by I.S. Turgenev
12+
 • Director — Galina Zaltsman
 • Artist — Elizaveta Dzutseva
 • Singing tutor — Valeria Torgova
 • Choreographer — Svetlana Schekotikhina
 • Director’s assistant — Andrey Skripov

Cast

 • Natalia Petrovna — Elena Simonova
 • Rakitin — Maxim Gromov
 • Belyaev — Andrey GRIGORYEV
 • Vera — Natalia Bilyk
 • Shpigelsky — Sergey Kozlov
 • Islaev — Dmitriy Litvintsev, Mikhail Artemiev
 • Bolshintsov — Stanislav Ivanov, Nikolai Rozhkov
 • Islaeva, mother — Honored Artist of Russia Margarita Ryzhikova, Honored Artist of Russia Nonna Isaeva
 • Lizaveta Bogdanovna — Maria Kozlova, Julia Grigoryeva
 • Katia — Elvira Kuznetsova, Olga Virriyskaia

Running time: August 7, 2018

Отправить сообщение или задать вопрос
Buy ticket